Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR. UITERLIJKE BEWEEGREDENEN. 10$

delt liet hart. — Nijd vernedert, wangunst verflikt dc fchone <drift tot welwillendheid, enz.

In de twede plaats Haan dc onmiddelijlce lichamelijke gevolgen der daden. — Matigheid, ktiischheid, ene geregelde levenswijs onderhoudt cn verfterkt de gezondheid ; buitenfporighedeil verwoesten in het gemeen het lichaam, of ook fomtijds bepaaldelijk het gezicht, de zenuwen enz.

In de derde plaats ftaan de gevolgen der daden voor de menfchelijke maatfehappij. —• Befchaving des verftands, fchrandcrhcid, ijver voor het heil der menschheid maakt iemand gefchikt; om vele menfehen nuttig te zijn, en zich bij het Vaderland, en zijne goede vrienden zeer verdienstelijk te maken. ■— De bedrieger, de onrechtvaardige, de verfprcider van fchadelijke grondHellingen fticht in tegendeel veel kwaads in de maatfehappij.

M de vierde plaats komen in aanmerking de oordeelvellingen der menfehen over ons. — Door allerlei deugden verwerft men zich liefde, achting, vertrouwen. ~« Het kwaad wordt door verachting , door mistrouwen , door de verwijdering van alle góede menfehen van den naderen omgang met die het bedrijft, geflrnft.

' In de vijfde plaats -(laan Hechts de toevallige, maar evenwel vrij gewone, goede of kwade gevolgen der daden.—Vlijt brengt tor gold, ambten en eer. — Eerlijkheid wordt toch eindelijk beloond. Weldadigheid verwekt weldadigheid , wanneer men ze zelve nodig heeft. — Goede ouders — goede kinderen. — De bottrik cn luiaard blijven onverzorgd. —• Hoogmoed komt voor den val. — Onrechtvaardig verkregen goed gedeit niet. ~ Stelen brengt eindelijk op het fchavot.

In dc zesde cn laatfte plaats komen de toevallige, maar zeer zeldzame gevolgen. — Buitengewone voorfpoed, — aanzienelijke'eerambten, — onafgebroken welftand en gezondheid, — het wel Hagen van edele ondernemingen, uitgebreide roem, als beloningen der deugd. De vervolgingen van het ongeluk en openbare fchandé, als ftraffcn van het kwaad.

Allermeest moet men zich bij de zedelijke opvoeding van de gevo'geu van den eerflen, twedea , en derden 'Na rang

Sluiten