Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SMAAK TE VORMEN.

ï-71

zo zijn 'er ook oefeningen van den fmaak. Ook dezen verbinde men beitendig met de Theorie. *}

Aanm. *) Dit gefchiedt, wanneet men

l) een leerling profaifche en dichtkundige plaatfen voorlegt en zijnen fmaak daarover een oordeel laat vellen , het welk door gronden onderftouud wordt. 2) Hen} de beoordeling van zodanige ilukken tot fchriftelijke bearbeidingtn opgeeft en hem aanleiding geeft, om, in zo verre het zijne vatbaarheid niet te boven gaat, in dien vorm van ene oordeelkundige beoordeling {recenfie) over de taal, uitvinding, inkleding zijne mening daar over voortedragen. X) Waar meer leerlingen zijn, hen uitnodigt om, in plaats van over hunnen arbeid aanftoads zijn oordeel te vellen, denzelven onder elkander te beoordelen, en hun ook zomwijlen +3in het oog vallende flechte en fmakeloze opftellen of gedichten voorlegt eii hen nodigt, om 'er de gebreken in aautewijzen en te verbeteren. Z. v. H- A.

■ § 200.

Bekendmaking met de nieuwere fchriften, bijzonder der Nederduitfche Letterkunde.

In deze leeruren heeft men nu ook de beste gelegenheid, om de leerlingen met de Clasficke werken, zo wel der Nederlanders als der Uitlanders bekend te maken, en, door de bevordering van deze vertrouwelyke kennis met dezelve — waar bij de Opvoeder behalven derzelver waarde ten aanzien der fchoonheden, ook derzelver waarde ten aanzien van het zedekundige in aanmerking nemen moet — tegen de onverzadelijke leeslust

Sluiten