Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WH BEKENDMAKING MET NIEUWERE

lust van al wat nieuw is te wapenen , welke niet flechts de ondankbaarfte koelheid jegens de voortreflijkfte fchrijvers, alléén om dat zij niet meer leven of niet nieuwlings zijn uitgekomen , maar ook de grootfle onzekerheid en zelfs het bederf van den fmaak ten gevolge heeft. Ook wachte men zich om niet door een zekere eigene liefhebberij voor de nieuwe letterkunde weggefleept, te veel namen te noemen; maar noeme van dc uitlanders alleen de allerbelangrijkften, met wier verdienden geen welopgevoed man onbekend behoort te blijven, en van de Vaderlandfchen de voornaamften, waar bij derzelver leven en de uitgaven hunner werken in het kort opgegeven kan. worden. Maar bij zijne kwekelingen een hartelijk gevoel van vreugde op te wekken, van in enen tijd te leven, die zo vruchtbaar is in het voortbrengen van de heeriijkftè werken, die met de onerfelijke gedenkltukken der Oudheid, om den prijs Irrijden, en dit gevoel, zo wel ten aanzien van het geen andere landen opleveren, als ook bijzonderlijk ten aanzien van het geen in ons Nederland van dien aart gevonden wordt, levendig te houden — moet den Leraar van nog veel meer belang zijn, dan die letterkundige vlijt, welke zich te vreden houdt, wanneer zij flechts alles in den Catalogus naarstig heeft aangetekend. Het fchone enthufiasrnus voor onze onfterfelijke vernuften van vroeger en later tijd, ontbreekt nog al te zeer in ons Vaderland, dan dat men, bij

de

Sluiten