Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Deel. By wie, en door wie Verbintenis gefebied, 17 Gelyk als men dan tot voordcel van een derden niet bedingen kan, alfo kan men ook een derden door onderhandeling niet verbinden, g. 4. & §. 20. in fin. inftit. de inutilib, fttpulat, [Maar Vinnius ad §.4. Inftit. de Inutil ftipulat. n. $, cn Groencwegen ad §. 19. eod. oordeelen het tegendeel, vaftitcilende, dat luiks met onfe gebruiken beft (8) overeen komt,]

Sulles,

eerrtgemeldé by Coftutöin mi Keuren waren uitgerende», mms dit kan geene grond van beftaanbaarheid em bet zelve in deezen insgelyks te fuftineeren verichaffen, ten zy het zeive door een Keur of ufance ergens gepractifeert word, ais in Antwerpen volgens de Coftum. tit, bandfebriften art. 6. te minder ais men cie ware fources, door my zo evenaangeftipt, in aandagt neemen, en daar by nagaan wi! de Handveften van Atnft. pag, 565. als ten klaarften medebrengende.' dat een houder des briefs, luidende aan toonder , cn weezende een man van eere, (taande ter goeder naam en faam gehouden .is te verklaaren, wat of hoe veel hy voor de Obligatie heeft gegeeven, of hoe hy aan dezelve gekomen iss het geen aldaar gezegd word met veele venniffen in judicia contradiciorlg tê zyn beveiligt. Z. ook dezelve hgndv. p. s6j, waarby mede brykbaar is: dat de onderhandfche Obligatien in geene betalingo vermogen te worden gegeeven. Alles ten ftabMykftfS) betoogijige van het onder fëheid, dat {.uflehen Adfignatien, Wis. fel brieven enz. en onderhandfche ObUgsti-rj gemaakt word, tot voorkoming van zwendelarye en bewaring van ieders credit* als het welk een merkelyke grieve ■zoude komen te lyden, indien ook de geasemde Obligatien in betaling gegeeven wierden. /Wd. Rebuffus ad conft. reg. trt&atu de litterar. Obligat. art. r. giojf. 9. n. 28. Egter ftaat vooral mede te letten, dat dit bewys de provifie van

nsroptiflement nkt kan tegengaan, wenneer de handtekening erkent word, alt ten principale- In aanfghouw komende, zynde ten dien opzigte de cautie, welke by den eigener moet worden gefield, genoegzaam. Vid. JXofir. Manier van Pro. cedeeren pag. 40.

(8) Niet alleen beft, maar zeer zeker komt het met onze rechten-en gewoonten over een, dat men ten voordeele van een derden iets bedingen, en daai toe een derden door handeling verbinden kan, gemerkt de ftipjriatièn by ons Elet zyc ingevoerd als by de Romeinen -Om aileen voor zig zelf iets te kunnen verkrygen, maar ook- de beiangens van een derden waar te necmen, zoo maar dezelve derdae de verbintenis gefrader. (ratam babet ftipulationem) Conf. IJlisecc, elsm. jur. germ. lib. z. tit. 12. g.346, gf> 347- ibiqus cit. maar tot bcnadeeling van een derden ksn by ons even-min als ky de Romeinen eene verbintenis meldengynde het Jus tertii by ons even onkreukbaar, -Men echte r.agr verdienden de woorden van den beroemde A. van PI» limx Inflitut. jur. civ. &c. pa^. i56. eerwaardig alhier geplaatft te worden : Jure quidem Rcmano per 4. 18. /. de inutil ftipul. certifp.mumejl ,non valere pnmifjhnem, -qua mibi promittitur, quod tibi.prgflandtm fit, fed lil. GitOTius de J. B. £ƒ P. lib. 2. cap. 11. §. ig. rette ohfervavit, id civile feu merepofitivum, non naturale effe: quod £f more fut pro illuftrando eximio Crotiano op'ere pro.

lix'cus

Sluiten