is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Roomsch Hollandsch recht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX. Deel. Van bewys, by gefchrift of getuygen. 441 gen zyn te bekragtigen. arg. 1. 12. ff. de Teftib. I. 6. Cod. de re Judic. Novell. 73. cap. 2: &f ibi DD. (3) 5 Defe Notaris is een perfoon, van de Land-overigheid na voorgaande onderfoek van 't Hof over fyn bequaamheid, op de Nominatie, dat is, voorflelling, van de Steden, of Gerechten, daar hy foekt het felve Ampt te bedienen , aangenomen en gemagtigd. Sie het Placaat den 20 Maart 1524. buyten welke plaats hy 't felve niet mag bedienen, op ftraf, en boete,doch het geen hy des niet tegenflaande buyten die plaats quam te verlyden, is daarom van geen onwaarde, arg. I. 1. Cod. de Tejlam. & 1 %.ff. de officio Prestorum. Coren. obferv. 37.

Op dat fy haar Ampt wel en bequaamlyk bedienen, moeten een goed Regijier en Protocol houden, van al de Inftrumenten, ASten, en handelingen dewelke voor haar werden verleden , en het bewerp, by de Verlyders haar en de Getuigen geteekent, naarflelyk bewaaren en gade flaan, op dat fy daar. af t'ailen tyde aan Luiden, des van node hebbende, behoorlyke affchriften en Copye mogen uitgeven. PlaC. van den 4. Oftob. 1540. art. 9.

in 't inftellen van hare Inftrumenten moeten fy wel letten dat fy benevens den goeden fin van dien, daar-en - boven ftellen de namen, bedieningen, hanteeringe en woon-plaatfen van den Luiden , die't aangaat, dat defelve haar, of ten minften de Getuigen bekent zyn, en daar-en-boven het jaar, maand , dag en uur wanneer het ver]y gefchiet daarin uytdrukken, en dat fy het bewerp by de Verly'ders en Getuigen doen onderteekenen. Sie het Plac. den 4. Oclob. 1540.

6, Maar of ook de affchriften van fodanige openbaare gefchriften volkomen geloof hebben , ftaat onderfcheidentlyk te oordeelen Daar van dat fommigen willen, dat de eerfte en eige ondergeteekende gefchriften felf, des noods, moeten voortgebragt werden, arg. I. 5. /. uit. Cod. de Edendo. Doch is het felve te verftaan van de gefchriften by de tigen Onderteekening van de Schuldpligtigen bekragtigd , dewelke

felf

(3) Ten zy in de plaats, waar het in- het welk vooral te reguardeeren ftaat, Z. .llruuierit.is verleeden, tot validiteit van Hort, obfervat, lib. 3. tit, ic. obf, 2, ibiq,. dien gerequireert wierd een fcaiinale of cilat, fcerech'.elvke verleyden of psffeeren; op

K k k