Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$io Roomsch-Höllandscb Recht. V. Boek,

recht te verbeiden, ontflagen zy, wéke exceptie en verfet aldaar in fuik cas werd aangenomen, en den gevangen onder hand - tafling van tallen tyden wederom in recht te verfchynen en onder borgt, mee fodanige fom als na gelegentheid by Schepenen werd verklaard. Sie hier van breder in feker Recueil van Keuren, Coftuymen en manieren van procedeeren bin.nen Amfteldam door Gerard Rofeboom befchreven, en gedrukt A°. 1644. p. 46. & feq. . En werd voor een Regel onderhouden, dat als by den Officier ge■ procedeert werd, tot gevangenis op perfoneele dagvaarding, by verfoek van in befloten. hegtenis gebragt te werden, om by wegen van verhoor en overtuiging te komen tot bekentenis van het feit, den Gevangen verhoord, en op deflelfs bekentenis te recht gefteld werd, en fo voort: de CVinmeele proceduuren.genoemd en gehouden werden te wefen extraordinair.

12 Het welke den Officier altyd in fyn keur ftaat, in faken over welke het toegelaten werd, 't zy extraordinarie, dat is, by hegtenis of apprehenfie, en op de bekentenis alleen van den Misdadiger, of ordin.j' rie en opentlyk te procedeeren'. maar eens van de extraordinaris manier van procedeeren geweken zynde, foude daar niet wederom toe kunnen komen.

Sonder dat hem daar in hinderlyk is, dat hy den Gedaagde ten dage van de perfoneele Comparitie, alvorens eisch te doen op Articulen en vraag-poin eten, hoord, 't welke den felven vry ftaat, qp avontuur of fuik eenig ligt mogt geven, en vermag hy dien onvermindert blyven ftaan opprovifioneele incarceratie, en dadelyke hegtenis, om den Befchuldigde aldaar nader te doen .horen, om als nog te fien of.hy hem fyn bekentenis alleen wil te recht ftellen. Het welke wel fomwylen goed is voor de onkundige die haar felven beklappen, maar die geen welke weten dat niemand fig felven behoefd te fchuldigen, en een yder met enkel ontkennen na Rechten mag volftaan, weinig fchrik daar voor hebben.

13 Om geene andere faken mag extraordinarie werden geprocedeert, als om Misdaden daar eenige lighamelyke ftraffe toe ftaat, vermits perfoneele dagvaardingen, apprehenfie , en adjudicatie van provioneclc in-

- pareerai'je., welke het begin zyn van. alle extraordinarie proceff'In, geen plaats hebben, ais in misdaden welkers ftraf is de dood^od ligiiaame-

lyk

Sluiten