Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAN DE LIEFDE.

3*

den, ftellige wetten en plechtigheden, die Hy van het Joodfche Volk wilde onderhouden hebbenden zo belaste Chriftus in de nieuwe wet,alle volken te doopen, en den geloovigen zyn Ligchaam en Bloed in de H. Euchariftie te nuttigen. ; V. Moeten wy de Menschheid van Chriftus

in deH. Euchariftie ook aanbidden? A. Ja; hoe zeer wel niet om de menschheid, maar om dat in Chriftus maar een Perfoon is, en aldus de Menschheid met de Godheid onafïcheidelyk is vereenigt.

XXfte LES.

Van de zonden tegen hst esrfi» Gebod.

V. Welke zonden ftryden tegen het eerfte gebod ?

A. Alle Ongodsdienftigheid, Afgodery, Bygeloovigheid, Tovery, Kettery, alle andere Ongeloovigheid, Wanhoop, Vermetelheid, en Haat van God.

V. Wat is Ongodsdienftigheid?

A. Te weigeren, of zich ongehouden te achten, God in- en uitwendig, in het heimelyk, en in het openbaar ten gefchikten tyde te eeren, te looven, en te dienen.

V. Wat is Afgodery?

A. Eenigen dienst, die alleen aan God toekomt, te bewyzenaan beelden, of eenige andere dingen,' zo als de Israëlieten

in

Sluiten