is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitbreiding van den grooten catholyken catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii6

VAN DE.LIEFDE

. doch in alle die gevallen, vooral-"in de eerfte, kan de liefde fomwylcn ltilzwygenheid vorderen. V. Kan - men wel iemands eere te kort doen met niet van hem , maar van een ander kwaad te fpreeken ? A. Ja; als de geene, van wien wy kwaad fpreeken, hem bizonder aangaat. 1 V. Is het ook geöorloft eens anders kwaad

te hooren bekend maaken? A. Neen; ten zy men er wettige reden toe heeft; want zo wy die niet hebben,en er met behaagen naar luifteren , neemen wy deel in eens anders kwaad, en zondigen meer , of minder naar maate der omftandigheden. V. Hoe moet de geene zich gedraagen, die zonder wettige reden kwaad van een ander hoort fpreeken? A. Hy moet niet aller gelooven, wat er gezegt wordt: hy moet den kwaadfpr.eekcr over zyne kwaadfpreekenheid berispenof zo dit niet gevocgelyk kan gefchieden, hem op de best mogelykc wyze doen blyken, dat het hem onaangenaam is, zulke reden aan te hooren, en moet zodra het hem doenelvk is, het gefprek tot eenig ander onderwerp zien te wenden V. Waar toe is de geene verbonden, die valfche getuigenis gegeeven, of iemand zonder wettige reden in zyn eer benadeeld heeft? A. Tot vergoeding der fchaade,.die hy zynen