is toegevoegd aan je favorieten.

Uitbreiding van den grooten catholyken catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i%2 VAN DE H. SACRAMENTEN.

ftelde beletzelen van het Hoofd der Kerk uit Gods naam ingetrokken kunnen worden.

V. Kunnen de gehuwden onder eikanderen ook het recht des huwelyks te kort doen, of te buiten gaan?

A. Ja, zy kunnen het te kort doen, met het gebruik deszelfs hardnekkig, en zonder wettige reden te weigeren; en zy kunnen het te buiten gaan, met onbetaamelyke buitenfporigheden onder eikanderen te bedryvcn, de paaien van eerelykheid te overtreeden, en dus hun bed te bevlekken, (a) * V. Voor wien moet men trouwen?

A. Voor den eigen Paltoor van'cen van beide, of voor eenen anderen Priefter, daar toe wettig gevolmagtigd, en in de tegenwoordigheid van twee getuigen; anders is het huwelyk zonder kragt, en nietig.

V. Wie is onze cige Paftoor?

A. Die geene , by wien men, byaldien dan de Paaschtyd inviel, aan de Paascbpligt voldoen zoude moeten

V. Voor wien van beiden moet men trouwen, als de bruid en bruidegom onder verfchillcnde Parochiën woonen ?

A. Men kan dan trouwen voor den Paftoor des bruidegoms zo wel als van de bruid; dan het is doorgaans gebruikelyk, die eer aan de bruid te geeven,

$. 2»

(i) Heb. XIII. v. 4.