Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lyden van Jezus-Christus. 133

Hy een middel uitgevonden in den afgrond zyner almogendheid, om aan beide te voldoen , namelyk, om te blyven, en te vertrekken, om hen te verhaten, zonder van hen te fcheiden. Terwyl ld) de överprie/lers en Ouderlingen des volks raad hieldden,om Jezus te vangen en te dooden, ^ Jezus bezig,om hen het leven te willen geeven, en , om my als Joannes te ui: en , om hen een brood te geeven;(b)opdat, zoo wie daar van eet, niet flerve. Terwyl {c) de Koningen d»r aarde , en de Vorften een verbond maaken tegen den Heere,en tegen zynen Gezalfden, om hunnen nyd, haat, en raazendegramfebap, uit te werken, is Jezus werkende, om aan den menfch zyne brandende liefde te betoonen. Terwyl zy woeden en ydele dingen beraemen, om (i) hout in zyn brood te doen, en hem uit den lande der levenden uit te roeiien, is Jezus in overweeginge om een middel op-eregten, om met hen te zyn , en te blyven O) alle de dagen tot de volëindinge der waereld.

Hoe de dood van Jezus dan meerder nadert, hoe meer zyne liefde ontftooken word: en, tot teken van deeze liefde, geefc hy zyn vleefch te eeten, en zyn bloed te drinken, onder de gedaanten van brood en wyn, en tot vergroóring zyner liefde, zegt Paulus, van de irtflfellinge fpreekende, dat hy dat deed (ƒ) in dien nagt ,als hy verraaden wierd. Oncmdige liefde van eenen lydenden God! o :begrypelyk'uitwerkzel van eene onbegreep-ne Almagt! Verrukkelyk voorwerp van onze befpiegeling, eerbied, en erkentenis!

Na dat de Heere Jezus het Paafc'iiam met zyne leerlingen gegeeten had,(g) flond hy op om de voeten

(a) Matth. 26. 3- 4- 00 I°an' 6- 5°« 00 Pf- 2' 2' ^d) Jer. it. 19- 00 Matth> a8' 2*-

(ƒ) i Kor. 11. 13. Cg) J°«n' J3- 4' 5-

I 3

Sluiten