Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

rpbans genieten wy, door den Godlyken byftand, het Ziel-vermaak, dit IP' Deel der Meditatiën van den Eerwaardigen Vader Thomas H ellinx den godsvrucbtigen Leezeren ootmoedig" lyk aantebieden ; niet twyfelende of hetzelve zal, gelyk bet P1' Deel, een gunflig onthaal gemeten, aangezien dezelfde grondige Leering, rykheidvan Zin, bondigheid, en /lichting, in één woord, alle dezelfde fcboonheden , by aanhoudendheid, alömme daarin dóórfïraalen. Geene mindere Vlyt dan in het Ifle Deel hebben wy befteed, om dit Stuk de noo» dige Verëischtms te geeven, te meerder, alzo het voor een weldenkend Mensch eene groote vergenoeging is wanneer zyne godsdienfïige poogingen gefnaakt, en, door edelmoedige Goedkeuringen, eene foort van belooninge erlangen. En, dewyl wy des'dangaande geene reden hebben van ons te beklaa» gen , verpligt dit ons deswege den Leezeren onze dank betuigingen te doen !

Dan, aangezien hunne heufche infchiklykheid'zelfs zich zo~verre hier uitbreidt, dat niemand, tot heden , over eenige Misstellingen, die hier en daar ingefloopen zyn, by den Drukker zyn beklag gedaan heeft, zullen wy dezelven, aan het eindt van dit Deel, ten toon /lellen, voor beiden de Dee. len; ons vleijende , dat de verflandige Leezer zal gelieven te overweegen aan hoeveele Mis/lagen de Druk Pers eenen Scbryver, of Ndzietier , fomtyds bloot ft èls, ondanks alk oplettendheid, en zulks wel * 3- -2^11 eigen-

Sluiten