is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 a Een-en-dertigste Meditatie op het

dewyl wy (d) allen door hem gezondigdhebben, met de banden van zonden gebonden. Elke zonde is als eene keten, waarmede de Zondaar geboeit wordt; waarom Salomon zeidde; de (b) Godlooze wordt met de touwen zyner zonden gebonden. Om ons dan uit de banden der zonden te verlosfen, liet onze lydende Heiland zich hier binden. De uiterlyke banden zouden den Heiland niet hebben kunnen gevangen houden, indien de banden onzer zonden niet aan dezelve vast-gehecht waren geweest. Door deeze zonde-banden waren wy gevallen in de banden des doods en der helle; want, God had tot Adam gezegd: (c) in wat dag gy van den boom der weetenfcbap van goed en kwaad zult eet en , zult gy de dood jlerven; niet-alleen de tydelyke , maar ook de eeuwige dood; zodat onze ftraf was, aan handen en voeten gebonden, geworpen te worden in de uitcrlte duisternisfe, alwaar weening der oogen, en knerfing der tanden is. Doch, opdat wy van deze banden der zonden van den dood en helle verlost wierden, heeft Christus de banden in zynallerheiligfte lichaam aangenoomen, en zyne belofte, by Oféas gedaan, beginnen te voltrekken, (d) Van dehand des Doods zal ik ze vrymaaken Jk zal ze van de dood verlosfen. ó Dood.'ik zal uw Dood weezen: ik zal uwe beete zyn, 6 Helle ! Uit hoofde der zonden, waren wy gevallen in de fixikken des Duivels, die ons ten zynen gevalle gevangen hield: by hem was het gebied over den dood, en wy zaten , door de vreeze des doods, ons geheel leeven dóór, in flavernye; maar,Christus heeft voor ons willen gevangen zyn, en met banden , ten bloede toe, gebonden worden, opdat Hy ons van onze gevangenisfe, en van de banden des Duivels, die (é)fterke en weige*

{a\ Rom. 5. ij. (f) Prov. 5. 22. f» Gen. 2. 17. 00 Ofe. 13. 14- (0 Luk. u. ai.