is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 EEN-EN-DERTIGSTE MEDITATIE OP HET

God, dat gy eens ontwaaken mogt uit deeze ysfelyke, fluimeringen J ach ! ombindt dan, om my met de woorden van^ Ifaïas te uiten, (a) de banden van uwen hals, 6 gevangene Slons - dochter. Ontbindt uwe tonge , het beste en tevens het booste lid, hetwelk (b) ook is een vuur , eene waereld van hoosheid,zynde zelfs ontftookenvande helle; wanneer gy uwen Ëvenmensch belastert, en, door achterklap, zwart maakt. Ontbindt uwe handen, die ongerechtigheid bedryven, met (V) de maat te verkleinen , den fikel te vergrooten, en de weegfchaalen te vervalfchen. Ontbindt uwe voeten, die den breeden weg betreeden , en tot het kwaade loopen, die in ongeoorloofde huizen gaan, welke, om my als de wyste der Vorften te uiten, (d) naar den dood hellen en welker paden naar de Helle loopen. Ontbindt uwe cogen, die,gelyk de Apostel Petrus zegt, (e) vol van over/pel, en van onöpboudelyke zonde zyn, en volgt het voorbeeld van Job naar, die van zich zelven zegt: Cf) Ik heb een verbond met myne oogen aangegaan, dat ik zelfs op geene maagd zoude denken. Ontbindt uw harte, dat bedorven en arglistig is (g), meer dan eenig ding: fluit de boosheid, die daar gefmeedt wordt; gaat de kwaade bedenkingen te keer; blust by tyds de begeerlykheden uit; met één woord, om als Paulus te fpreeken, (h) dat dan de zonde niet meer heerfche in uw flerflyk lichaam, zoo dat gy deszelfs begeerlykheden zoud gehoorzaa* men. En gy dan, waare Geloovigen, tracht Jezus te binden;maar,niet gelyk de Krygsknechten en Dienaars der Jooden, maar op eene hemeifche wyze; zegt met den Bruidegom,in'tHooglied (/) wy zullen U goude kettingkjes maaken, met zilveren flipjes gefcha-

keerd;

Ca) Ifaï. 52. 2. (O Jak. 3» 6. (V) Amos. 8. 5. (O Prov, 2. 18. (O iPer. 2. 14. (f) Job. 31. 1. <£> Jer. 17- 9- V) Pvom. 6. 13. (i) Cant. 1.10.