Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lyden van Jezus- Christus. 233

van jaaren iets gefchied was, in wat jaar, in wat maand, op wat dag-teekening, op welken dag der weeke, in wat uure, op wat plaatfe. Antwoordde nu de eene Getuigen, dat iets gefchied was op den eerften dag, en de ander op den zesden dag, of, indien zy in de uuren,of maanden ,of plaatfen, verfchilden, dan waren de getuigenisfen krachteloos,en verdienden geene opmerking, noch geloof. Daar dit de gewoonte der Jooden was, geen wonder dan, dat deeze Getuigen elkander tegen fpraken, en dus de valschheid hunner getuigenisfen ontdekten. Het Was hier met den Heiland, even als met Sufanna geleegen, die de Ouderlingen valfchelyk van Overfpel befchuldigden , en wier getuigenisfen óók niet overeenkwamen; dewyl de een getuigde, dat het gefchied was (ei) onder een mastikboom, en de ander

(b) onder een eiken ; zodat hier de voorzegging van David aangaande den Heiland vervuld wierd:

(c) daar zyn valfcbe Getuigen tegen my opgeftaan, en de boosheid heeft tegen zich - zelve geloogen.

Hier befchouwen wy dan met verbaazinge, hoe God, de Vader,die zynen Zoone voor een' tyd verlaaten, en Hem aan zyne Vyanden had overgeleverd, om door deeze met alle fmaidheden belaaden te worden, des niet tegenltaande, voor de onfchuld zyns Zoons gewaakt,en zorge gedraagen heeft; terwyle zyne Voorzienigheid , op eene wonderlyke wyze,de Vyanden door de Vyanden verydelde, en befchaamd maakte. Met recht riep dan David uit:

(d) de Vyanden des Heer en hebben zich voor Hem bedroogen gevonden ; want, datgeene, hetwelk, naar hunne meeninge, en volgens hunne overleggingen, gefchikt was, om den Heiland der doodftraffe fchuldig te doen bevonden worden, is het middel geweest, om zyne onfchuld in het daglicht te Hellen; en dus,

heeft

O) Dan. 13. 54. (b) 58.

W Ps. 26. ia. (d) 80. 16.

P 5

Sluiten