Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïs Een» en» vyïtigste Meditatie op het

calypfifche Beest, (a) dat uiterlyk de gedaante van een Lam had, en echter [prak gelyk de Draak. Niets is 'er zo heilig, dat eenSchynheilige niet durve bezoedelen. Deeze Joodfche Raad, daar hy intusfchen den onnozelen Heiland vervolgt en poogt uitteroeijen, fchynt de grootste zorge aantewenden, om niet befmet te worden, en bedekt alzo zyne boosheid met den mantel van yver voor de Wet en den Godsdienst: rechte naavolgers van den Godloozen Abfalon, die. onder den fchyn van zyne (b) belofte teHébron aan den Heere te bet aaien, eenen opftand tegen zynen Vader David verwekte.

Weest altyd op uwe hoede tegen zulke Menfchen die den naame Gods als in den mond befhorven is, en, onder diepe betuigingen van yver en liefde, gefïadig met de hand op de borst fpreeken, en den mond vol van hun gewisfe en der vreeze Gods hebben. Hun gedrag Ichynt niets anders dan liefde, vriendfchap, vrede, zachtmoedigheid en nederigheid te ademen; en ondertusfchen zyn 't dikmaals groote Huichelaars, zynden inwendig vol haat, nyd, bedrog en hoogmoed, en, gelyk Bernarduszegt, (c) uiterlyk Joannes de Dooper, en innerlyk Herodes: Luiden tot welken (i) God zegt: wat verkundigt gy myne Bevélen en neemt myn verbond in uwen mond? daar gy doch de onderwyzmge haat, en myne woorden achter den rugge werpt, uw mond loopt over van boosheid, en uw tong brengt valscb bedrog voort:

Maar, daar wy de huichelaarye met zulke zwarte verwen afmaaien, laat ons een maal onderzoeken, of wy niet aan de zelfde Zonde fchuldig zyn. De H. Paulus heeft ons, in weinige woorden, eeneoncerrechtinge gegeeven, die wy wel den naam van 't kort begryp des Christendom's moogen geeven ;

ee»

(a) Apocal. 13. II. (i) 2. Rfg. 15.7. Cc) Beinard. Ep. 193. {/) 49. 16-17.

Sluiten