is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Lyden van Jesus-Christtjs. 163

gaaven Gods, (a) als of gy dezelve niet ontvangen had, te verhovaardigen : Hy heeft voldaan, omdat ev ommy van de woorden van den Apoftel.Tacobus

te bedienen, KJ>) u vervcji »» den, over uwe geeftigheid, geboorte, Eer-Ampten, rykdommen,pracht van kleederen,en andere c.eraaden, waarmede gy U opciert: alle-welke verheffing ondeugend is. Ook heeft Hy geboet voor onze drift . waardoor wy CO de vnendfchap deezer Waereld, die eene vyandfchap Gods is, met het Chnften Leven trachten te paaren. Voor alle deeze en dergelyke Zonden heeft Hy deeze verfmaadinge willen iyden. Daarenboven heeft Hy door zyne fpotlydinge willen boeten voor onze fpot-fmaadfchimp-woorden en daaden , waardoor wy onzen even-Menfch nadeel en fmerten aandoen. Hy heetc zich dan ook, ter verfmaadinge, met een wit Kleed laaten omhangen, om ons het witte Kleed, dat wy in den Doop ontvangen, en door de Zonden bevlekt en verlooren hadden, weder te verwerven, en om ons, gelyk de woorden van Ifaias luiden, te bekleeden Qd) met de Kleederen der Zaligheid, en het Gewaad der Rechtvaardigheid omtehangen. _

Schoon Heródes met de aantrekkmge van d;t witte Kleed, niets anders bedoelde, dan zyne fpot-en fmaadluft te voldoen , heeft hy echter hierdoor getuigenisfe gegeeven van de Koninglyke Waardigheid van onzen Heiland, 't Was hier met hem als met Katphas geleegen, die, fchoon onweetende,(e)gepropheteerd had , dat Jezus zoude fterven voor het Kolk - op gelyke wyze heeft Heródes, fchoon hy zulks niet beoogde , Hem echter als een' Koning doen aanzien, dewyl hy Hem met een Koninglyk

Ge-

f» 1. Kor. 4. 7. CO Jakob- 4- 16. CO 4- 4«

(d) Ifaï. 61. 10. CO J°anL 2