Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Vier-en-zestigste Meditatie op het

en alle hun list en vermogen in bet werk Hellende, om het Volk tot zulk-eene dwaaze en fchandelyke keuze te beweegen.

Ach! yzelyke boosheid! Zy, die Leidsmannen des Volks behoorden te weezen, zyn, om de woorden van Ifazas te ontleenen : (a) Verleiders geworden. Hier zullen zy niets onbeproefd gelaaten hebben , óm hun Bloed-dorfiig voorneemen te bereiken Zy zullen dengeenen , wier gewisfe niet toeliet eenen Moordenaar vry-te-eifchen , verzekering gegeeven hebben , dat zy daarvoor wilden verantwoorden-,; en zulks op hun gemoed namen, vervullenden aldus de voorzegginge van den Propheet: (b) de 'Zbnden^myvs Volks eeten zy: Ongetwyffeld zullen zy Hem ujtgekredtori hebben voor eenen God-lasteraar. Ten Vewyze deezer waarheid, zal <V) de Hoo°e'-proper Kaïpbas zyne Klcederen, die 'hy op 't hoo-. rce© der .God-lastering gefcheurd beeft, aan 't Volk Vertoond hebben. Zy zullen,waarlchynelyk jhier-by gevoegd hebben , dat Jezus van Nazareth zich aan l&ejreryë had fchuldig gemaakt, en dat Hy dus meerdeïe-Zielen had vermoord, dan Barabbas Lichaamen; en ^at.d.ieshalvèn ^indien deeze Ketter in vryheid geraakte hunnen Vaderlyken Godsdienft tot zynen ondergang neigde, herbaalende de woorden, die zy in den Iï-aad ge/proken hadden, zengenden: (d) indien wy Hem;alzo laaten begaan, zullen zy allen in Hem gefeoben-rtn de Romeinen zullen koomen ,enzullen onze IHaatfe en 'tVolk verwoefïen. Daarenboven zullen zy Pilatus verdacht gemaakt hebben by het Volk , als oi hy op eene listige wyze met hen te werk ging, daae hy tot heri zeidde : (e) wilt gy dat ik U den Rojiing der Jooden los-laatel want, indien zy Jezus

vry-

., C*>Ifaï. p. 16. (b) Qfej 4. P. (C) Mat. 26. 65> 00 Joan. ii. 48. ^) Mark. (5, 9.

Sluiten