is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 8 Vier - en - zeventigste Meditatie op het

GEBED.

Lvdende Jezus! Koning der Koningen! Heere • der Heeren! Gy, fchoon Opper-Rechter van Leevenden en Dooden, Gy liet U, gelyk een' fnooden Misdaadjger, vóór de Rechter-Stoel van Pilatus leiden, om*, door Uw Dood-Vonnis, het onze uit te wisfcben. . . Gy wierd aldaar, door Uwen Rechter, aan het Volk , als. Koning verklaard , offchoon deeze verklaaring de woede Uwer Vyanden ontftak; en Gy welhaast ten fpeeltuig hunner bloeddorst ftrek-ken moest. Waarlyk, lydende Jezus! Waailyk. . . Zo ooit, thans zyt Gy, by uitneemendheid , onze Koning. Uw Lyden , Uw dierbaar Lyden roert de harten Uwer Geloovigen, en doet hen uitroepen: Gy-alléén zyt onze Koning. Immers , Gy trekt vopr ons ten Stryde. . . Gy wilt alléén op het Slag-Veld treeden. . . . Gy wilt daar Uw Bloed vergieten. ... Gy w*It ons, door dat uitgéftort Bloed, Onderdaanen yan Uw Koningfchap, en Erfgenaamen Uwer Hemelfche Heerfchappyë' maakèn. . . Zyt Gy dan niet onze Koning? Onze Traahen belyden. het, terwyle onze Tongen onmagtig zyn , om het gewigt deezer Waarheid- uitte-fpreeken.

Maar, zyt'Gy onze Koning, waar is de hulde, eerbied, en onderdaanigheid., .die. wy , als Uwe Onderdaanen, U fchuldig zyn? Belyden wy U onzen Koning te zyn, fpotten wy dan niet met U, zo-dikmaals wy ons , door hovaardigheid, Uwer Heerfchappyë willen onttrekken ? Erkennen wy U , als onzen éénigen Koning r hoe ftrydig is ons gedrag dan met deeze erkentenisfe -y wanneer weêrbarstigheid , en ongehoorzaamheid, ons Uwe Wet en Gebod doen overtreeden ! Gedoog , ö Koning der

Ko.