Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BARON DE TOTT;

487

perzoon, uit zijne natuur onafhanglijk zijnde, zelfs in de flaavernij* , heeft een toevlucht, welken de vrees naauwlijks beteugelt. Hij heeft een gevoel van zijne krachten, en word door zijn zedelijk gevoel geregeerd, en God alleen kan invloed hebben op dit zedelijk gevoel. Biju, bij mij, kan het eveneens verlicht zijn; De bekeering van een mansperzoon is altijd een wonderwerk ; die der vrouwen integendeel is de natuurlijkfte en eenvoudigfte zaak van de wereld: zij volgen altijd den Godsdienst van haare Minnaars; Ja, mijn vriend , de liefde is de grootfte zendeling, wanneer hij verfchijnt, disputeeren zij nooit.

Ik betwistte hem deeze zeldzaame ftelling niet langer, die , buiten kijf, alleen toepaslijk is op Vrouwen, die in flaavernij zijn.

De Kam, het grootfte gedeelte der fiaaven, die hem ten deel gevallen waren, weggefchonken, en de Noguais hun affcheid verleend hebbende , richtte zijnen togt naa Bender; maar, fchoon de vermindering van het leger het zelve meer gemak op zijnen togt fcheen te belooven, deed echter de edelmoedigheid van den Vorst een nieuwen hinderpaal ftellen aan het verlangen, dat hij had, om zijne tehuiskomst te verhaasten. In de daad, de Sultans, en Staatsdienaars, tot hier toe alleen bepaald tot hunne veld - equipage, ontvingen van hunnen Meester |een overvloed, die hun niet vergunde, met zo veel fpoed voore te trekken. De Kadi-Lesker, de onverzaadlijk* Hh 4

Sluiten