Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23» HET TWEEDE BOEK

13. Heiliging der eerstgeborenen. - De Israëliten wenden zich naa den Arabifchen

zeeboezem. God leidt hen door eene

wolk-zuil bij dag, en eene vuurkolom bij nacht.

vs.$i. Op dien zelfden dag, als jehova de Israëliten , naar hunne heireu , uit Egijpte uitvoerde, Hoofdfl. geboodt hij ook nog aan moses: ,, Heilig mij M. je „ alle eerstgeborenen, alles wat het eerst uit

2. „ de moeder geboren wordt, onder de Israëli. „ ten, zoo wel van menfchen als beesten. —

„ Het is mijn. "

3. Dit, [benevens het voorgaand gebod nopens het Pafcha,'} droeg moses dus aan het volk voor: „ Gedenkt fieeds aan dezen dag, op welken „ gij uit Egijpte, uit dat diensthuis, getrok„ ken zijt, hoe jehova ulieden met eene Iter,, ke hand van hier heeft uitgevoerd, daarom „ zal men [op denzelven] niet eten, het geen

4. „ gedeesfemd is. Op dezen dag, in de

„ maand Abib {Maart,] trekt gijlieden uit. -—.

5« ,, Wanneer derhalven jehova ulieden zal ge„ bracht hebben in het land der Kanadniten, 5, Hethiten, Autoriten, 'Heviten, en jjfebufiten, ,, het welk hij, onder eede, aan uwe voorva„ deren beloofde, u te zullen fchenken, een ,, land, daar melk en honig vlceïen, dan moet „ gij deze godsdienstplcgtigheid, in deze maand,

6. „ vieren. Zeven dagen lang moet gij on-

„ gezuurde brooden eten , en op den zevenden

5> dag

Sluiten