Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN moses. 513

dan hier, daarom zal jehova ulieden nu Hoofdfl.

XI

„ vleesch te eten geven, en dat niet voor éény,mj^ „ of twee , vijf, tien , of twintig dagen, maar 20. ,, voor eene geheele maand , tot dat het u als ,, den neus weder uitkomen, en walgen zal, „ omdat gij jehova, die onder ulieden zijne „ heilige woning heeft, verfmaadt,en voor zijn „ oog u weenend beklaagt, dat gij Egijpte ver„ laten hebt." moses hernam: Het volk, aan *i. welks hoofd ik ben, is 6003000 man jlerk, en gij belooft, hun voor eene volle maand vleesch te zullen doen eten ! zal men dan zoo veele fchaa- 22. pen en runderen voor hun flachten, als zij nodig hebben? of zullen alle de visfchen der zee voor hun bijeengebracht worden, opdat zij genoeg hebben? — Zou dan, was het antwoord 23. van jehova aan moses — jehova's hand [en magf\ te kort fchieten? gij zult dra zien, of ik u mijn woord al dan niet houden zal?

Zoodra moses [uit het heiligdom] gekomen 24. was, maakte hij jehova's woorden aan het volk bekend, en zeventig van de oudllen des volks bijëen hebbende doen komen, deedt hij die bij dè heilige Tente liaan. — Thans daalde 25. jehova in de wolk neder, fprak met hem, en legde een deel van den geest, die op hem was, op deze zeventig oudllen. — Zoodra deze geest op hen kwam, fpraken zij in geest-verrukking, als Profeeten, doch alleen deze keer, en niet verder.

Nu waren 'er twee van hun in het leger te 26.

LI 4 rug

Sluiten