is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MOSES. ($59

io. f. Wekt hen op, om jehova hoven alles te beminnen, en te vereer en.

,, Nu dan, o Israëliërs! wat 'vordert jeho- Hoofdfl. 5, va, uw God, van u, dan dat gij met uw x' „ gantlche hart, en van gantfcher ziele, jeho9» va, uwen God, eerbiedigt, u zeiven naar „ alles, wat hij u voorfchrijft, gedraagt, hem ,, bemint, en dient, en dat gij de geboden en m. „ inzettingen van jehova,die ik u heden voor,, fchrijve, tot uw eigen best, waarneemt. Im- 14; „ mers de hemel, ja,de hoogde" aller hemelen, „ de aarde met alles, wat daar op gevonden „ wordt, behoort aan jehova, uwen God! „ En nogthans behaagde het jehova, om uwe „ voorvaderen zoo bijzonder te beminnen; dat ,, hij ook u, hunne nakomelingen, na hunnen „ dood, uit alle volken verkoos, zoo als het „ thans plaats heeft. — Befnijdt derhalven de rf, „ voorhuid van uw hart, en verhardt uwen „ nek niet langer tegen hem, [weest oprecht, „ godsdiendig, en buigzaam;] want jehova' ,z. „ uw God, is aller Goden God, en aller Hee„ ren Heer; die groote, alvermogende en ge„ duchte God, die den perfoon niet aanneemt, „ noch zich door gefchenken laat overhaalen; „ die aan weezen en weduwen recht verfchaft; 25. „ die zelfs den vreemdeling liefheeft, en hem „ fpijst en kleedt , gelijk gijlieden ook den 19. ,, vreemdeling behoort lief te hebben, dewijl „ gij zeiven ééns vreemdelingen waart in E-

» g'j'P-