is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j o 5 ü a. ?7

?> verre van ons, dat wij jehova verlaten zouden, H«Mt. „ om andere Goden te dienen'. Want het is jehova , yj, ,^ li onze God, die ons en onze vaderen uit Egijpte, ühet flaaven-huis, gevoerd, en die voor onze oogen V deze groote wondertekenen gedaan, en ons op on" zen geheelen togt, dien wij hebben afgelegd, door " alle die volken heen, die wij door en voorbij ge" trokken zijn, bewaard heeft, jehova heeft, ten 18. jj onzen behoeve, alle deze volken verdreven, gelijk " ook de Amoriten, bewooners van dit land. —Wij willen dus ook jehova dienen, want Hij is onze «God!"

josuii hernam tot het volk: „Gij zult jehova niet 19. ', kunnen dienen,want hij is een heilig en ijverzuch" tig God [voor zijne eere,] die uwe overtredingen ' j en zonden niet ongeftraft zal laten. — Zo gij je- 20. ' hova verlaat, en de Goden van vreemde volken " dient, dan zal hij ulieden zoo veele rampen, tot uw " geheel verderf toe, laten overkomen, als hij u te " tooren weldaaden bewezen heeft." - Het volk «. volhardde echter , en zeide, bij herhaaling, tot josuii : Neen! wij willen jehova dienen — waar op «. josuii het volk plegtig te gemoet voerde: Gij zijt dan tegen u zeiven getuigen, dat gij, vrijwillig, jehova verkiest te dienen? - Ja! wij zijn getuigen ! riepen zij.— Doet dan die vreemde Goden weg, a3. zeide josua,die nog onder u zijn, en verbindt uw hart alleen aan jehova , den God van Israël. Het 24. volkherhaalde nogmaals voor josuii: Wijzulltn jehova , onzen God, dienen, en bekoven hem onze gehoorzaamheid ! Nu floot josua, op dien zelfden dag, met het ^5'

volk