is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»3» HET EERSTE BOEK

Hoefdfi.„ want hij is van daag in de ftad gekomen, 1X' „ omdat het volk heden op de hoogte een pleg-

vs. 13. »» tig on"er brengt. — Als gij,recht uit,de ftad „ ingaat, dan zult gij hem nog ontmoeten, eer „ dat hij op de hoogte ten eten gaat, want het „ volk eet niet, voor dat hij 'er is, dewijl hij „ over het offermaal den zegen uitfpreekt; en „ dan eerst gaan de genodigden eten. — Gaat „ derhalven voort, want gij zult hem, op dit

14. ,, oogenblik, ontmoeten." — Zij gingen dan verder ftadwaards, en in de ftad gekomen, ontmoetten zij SAftiuëE, die zoo naa buiten ging, om zich naa de hoogte te begeven.

15. Daags voor dat saul hier kwam, hadt jeho-

16. va in 't geheim aan SAMUëL ontdekt, dat hij hem den volgenden dag, op dat zelfde tijdftip, iemand uit het land van Benjamin zou toezenden, dien hij tot Vorst over zijn volk Israël moest zalven; dat deze zijn volk van de magt der Filiftijnen zou verlosfen, alzoo hij, jehova , zijn volk in gunst hadt aangezien, en des-

J7t zelfs klagten tot hem gekomen waren; zoodra derhalven SAMUëL saul zag, gaf jehova hem te kennen: dat deze de man was, daar hij tegen hem van gefproken hadt, die over zijn volk heerfchen zou.

18. Ondertusfchen hadt saul SAMUëL bij de poort aangefproken , en verzocht, dat hij hem het

19. huis van den Ziener wilde wijzen, waar op SAMUëL aan saul ten antwoord gaf: „ Ik ben „ zelf de Ziener; ga flechts voor uit na de

„ hoog-