Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN SAMUëL. 237

ten, brak het gantfche volk in een luid geweenHoofdfl. en jammerklagten uit. — saul, die van hetVJXI*j veld kwam, met zijne runderen, die voor hem gingen, naar de oorzaak vernemende, waarom het volk dus weende, en onderricht wordende, van het voorftel der burgeren van Ja bes, werdt, 6. op het hooren van dit alles, met eene Godlijke geest-drift bezield, en in hevigen toorn ontfteken, nam hij een koppel runderen, welke hij 7. in Hukken hieuw, en door zekere boden in alle oorden van het Israëlitisch land rondzondt,met de bijgevoegde aanzegging, „ dat men even „ dus handelen zou met de runderen van elk, die niet met saul en SAMUëL te veld zou „ trekken!" — Op deze aankondiging kwam het volk, met fchrik en ontzag voor jehova getroffen , eenparig op, zoodat, toen hij hen 8. te Bezek monfterde, 'er 300,000 Jsra'èliten, en 30,000 uit Juda geteld wierden. — Men gaf g„ daar op den boden, die van Jabes gekomen waren, last, om aan de burgers van Jabes in Giledd tot befcheid te brengen: dat zij den volgenden dag, als de zon zou beginnen heet te fchijnen, hulp zouden ontvangen. — Dit befcheid brachten de boden , aan de inwooners van Jabes, die hetzelve met blijdfchap ontvingen , en den Ammoniten aanzeiden, dat zij zich 10. den volgenden dag aan hun, op genade en ongenade, zouden overgeven, wanneer zij met hun , naar goedvinden, te werk konden gaan. Den volgenden dag verdeelde saul zijn volk n.

B. 5 in

Sluiten