is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

758 HET EEtt.STE BOEK

E«fW>n mijn God ! dat gij het hart toetst, en dat ,, oprechtheid u aangenaam is. Ik heb dit al„ ks, met een oprecht gul hart, gegeven, en „ ook uw volk, dat hier verzameld is, heb ik, ,, bij deszelfs vrijwillige gifte aan u, recht vro-

vs. 18. „ lijk gezien. — o jehova , God van onze va„ deren, abraham, isaük, en isracl ! onder,, houdt deze denkwijze, in de harten van uw ,, volk, nu en altijd, en bevestig deszelfs hart 19. ,, altijd op ui — Geef aan mijnen zoon sa„ lomo een oprecht hart, om uwe geboden, „ getuigenisfen en inzettingen, in acht te ne„ men, om alles te volbrengen, en dat paleis „ te flichten, waar toe ik de toebereidzelen ge„ maakt heb!" 4c. Ten flotte fprak david tot de geheele gemeente: Dankt nu jehova, uwen God! en de geheele gemeente dankte jehova, den God hunner voorvaderen, terwijl zij voor jehova, en voor den Koning,zich bogen, en ter aarde wierai . pen. — Ook offerden zij, dien en den volgenden dag,ter eere van jehova, (lacht- en brandofferen , i,coo runderen, 1,000 rammen, en i,oco fchaapen, benevens de daar toe behoorende drank-offeren; en nog zeer veel andere offer22. anden in menigte voor geheel Israël. Zij hielden ook flaatlijke feestmaaltijden, met groote blijdfchap, voor het oog van jehova , en fielden salomo, davids zoon, voor de tweede, maal tot Koning aan, hem als Vorst zalvende,

ter