is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

866 HET TWEEDE BOEK

hij met zijn gantfche hart tc werk, en het gelukte hem.

Ss. Inval van sanherib, Koning van Asfijrië. — Nederlage der Asfijrjërs. — jehizKiii's overige regeering. —• Zijn dood.

Hoofdft. Na alle deze deugdzame verrichtingen kwam

xxxii

vs. i'. sanherib, de Koning van Asfijrië, en deedt eenen inval in Judeë, flaande zich voor de vaste fteden neder, die hij fpnedig dacht te ver-

i. meesteren, jehizkiï, den inval van sanherib vernomen hebbende, en begrijpende, dat hij ten oogmerk hadt, om Jerufalem te belegeren,

3. raadpleegde daar op met zijne Staatsdienaaren en bevelhebbers, om de bron-watèren, die buiten de ftad waren, te floppen, waartoe zij zich

4.. behulpzaam toonden, en veel volks bijeengebracht hebbende, flopten zij alle bronnen, als ook de beek, die midden door het land loopt, opdat de Asfijrifche Koningen, bij hunne komst, niet overvloedig water zouden vinden.

* — Ook herftelde hij, met moed en ijver, den gantfchen muur, die vervallen was, haalde de toorens hooger op, en legde buiten den muur nog een' tweeden muur aan; hij verfterkte ook het aloude heiligdom, davids flad, en bereidde eene menigte geweeren en fchilden. —

6. Vervolgends over het volk krijgsbevelhebbers aangefteld hebbende, deedt hij ze voor zich bij een komen op het marktplein bij de ftadspoort, alwaar hij hun met de volgende woorden moed

in-