Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

944

HET BOEK

Hoofdft.,, hebben wij koorn opgenomen, om te kunnen vs. '5. »' eten' en het leven behouden " — Anderen zeiden: „ Wij hebben onze akkers, onze „ wijnbergen, en huizen moeten verpanden, „ om in den duuren tijd koorn op te doen."— 4- Nog anderen zeiden: „ Wij hebben, om den „ Koninglijken impost te voldoen, geld moeten „ beleenen op onze akkers en wijnbergen. —

5. „ Offchoon nu ons vleesch en bloed zoo goed

is als dat onzer broederen, en onze kinderen ,, zoo goed als hunne kinderen, evenwel heb„ ben wij, helaas! onze zoonen en dochteren „ tot lijfëigenen moeten onderwerpen, ja van „ onze dochters zeiven zijn 'er eenigen tot ., flaavinnen gemaakt, omdat wij geen vermo„ gen meer hadden, maar onze akkers en wijn„ bergen reeds aan anderen gekomen waren."

6. Toen ik hun geroep, en deze gezegden boor7- de, was ik ten hoogden ongenoegd.— Vervolgends bij mij zeiven een overleg gemaakt hebbende, dat ik de edelen en de overheden hier, met ernst, over wilde aanfpreken, „ dat zij, ,, elk van zijnen broeder, zulken last afvorder„ den," belegde ik eene groote vergadering

8. des volks tegen hen, op welke ik deze aanfpraak aan hun deed: „ Wij hebben onze „ broederen, de Jooden , die aan de Heidenen verkocht waren, naar ons vermogen, weder vrijgekocht, en ondertusfchen verkoopt gij „ zeiven onze broederen, en zij wordeh aan „ ons zeiven verkocht." — Zij verdomden, en

wis-

Sluiten