is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45° JERIMI a'.

W»|/^Ja zelfs tot zaligheid van hunn' nakomelingen.

vu 40.' Dan fluit ik weêr met hun een eeuwig heilverbond,

Dat 'k nooit ophouden zal, hun weldaên te bewijzen,

Dat ik mijn eerbied hun zal drukken in het hart,

Zoodat zij zich van mij niet meer vervreemden zullen.

41. Het zal mijn blijdfchap zijn, om aan hun wel te doen j

'k Zal hen, oprecht en trouw, met een gene' gen harte,

En met mijn gantfche ziel, weêr planten in dit land.

A2t AVant , zoo fpreekt jova God! gelijk ik al edeez' rampen, Zoo vreeslijk, zoo geducht, dit volk bejee» g'nen deed,

Zoo zal ik al dat goede, en al die Zegeningen, Ook aan hun fchenken, die ik thans aan hbo beloof.

43, Dan zal men wederom en veld en akkers koo« pen,

Hier in dit zelfde land, daar gij nu dus van zegt:

Het is verwoest! Geen mensch, noch beest is 'er te vinden! 't Is reeJs gegeven, ach! in der Chaldeën magti

Ja