Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D A N I ë L. 139

gedeeltelijk van pottebakkers klei, en ge-Hoofdft, „ deeltelijk van ijzer, dit duidt aan, dat dit * „ een gedeeld rijk zal wezen, daar zal van „ de vastheid en hardheid van ijzer in wc„ zen, daarom zaagt gij ijzer, gemengd met „ pottebakkers leem. — Bijzonder beduiden vs. 42, „ de teenen der voeten, gedeeltelijk van ijzer, „ gedeeltelijk van. leem, dat dit rijk ten decle „ hard, ten deelc brosch, zal zijn. — Dat 43. „ gij het ijzer met klei vermengd gezien „ hebt, betekent, dat zij zich door onder„ linge huwelijken zullen willen verëenigen,' „ fchoon zij nooit aan elkander hechten zul„ lcn, zoo min als ijzer met leem famen„ fmelt."

„ Doch, ten tijde van die Koningen, zal de 44, „ God van den Hemel een rijk vestigen, het „ geen nooit noch ooit verftoord worden, „ of tot een ander volk zal overgaan. — Dit „ rijk zal alle die rijken vergruizen ja vernie„ tigen, maar zelve tot in eeuwigheid vast„ ftaan. Daarom zaagt gij eenen fteen zich 45. „ van eenen berg losfcheuren, zonder men„ fchenhanden, die het ijzer, koper, leem, „ zilver en goud, verbrijzelde. — Dus heeft „ de groote God aan den Koning bekend „ gemaakt, wat er in de tockomftc gebeuren „ zal. Deze droom is waar, en deszelfs uït„ legging zeker."

• Thans viel nebukatwezar. op zijn aange- 4.5. zicht neder, om DANiëL te eerbiedigen, teven*

Sluiten