Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5~4 2 a c ii a r i 2.

jova onder hen een groot rumoer doen rijzen,

Zoo dat elk hunner zal de hand zijns medgezels

Aangrijpen; ieder velt, in 't oproer, dan zijn makker; J

H' Daar' voor J'rufakm, gantsch Juda rukt ten ftrijd.

Hier zal men van alöm de fchatten aller vol. ken

Verzamelen bij een, cen overgrooten buit Van goud en zilver, en van rijk gewaad en kleed ren.

15. Hier zal der volken vee zelfs ftraffén on¬

dergaan ,

Hun paarden, muilen, en hun kemelen, en' ezels,

Ja alles, wat zich in hun legerplaats bevindt.

16. Dan, in dien blijden tijd, zal het nog voords

gebeuren,

. D" %} het overfch°t der volken, die, fen ftnjd,

Ooit tegen Salems ftad bij een gekomen waren,

Voordaan, van jaar tot jaar, nu plegtig komen zal,

Om God, jehova , dan , het Wezen aller Wezens,

Den Koning van 't Heel-al, hun hitte aan te biên;

En.

Sluiten