Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN CHRISTELYKEN GODSDIENST. 3<?

fen, en zyn genegen om zo veel Ondervvys aan te neemen, als gevorderd wordt, tot de intrecde in eenige Gemeente. Wy ontkennen niet , dat hier naklappen onder gemengd is, gepaard met Bygeloof en blind Vooroordeel; doch houden eevenwel (taande, dat het nevensgaand goede genoegzaam kan zyn, om het noodig Christelyk Geloof aan hen niet te ontzeggen. De eenvouwig-opregte, namelyk, door eenige Zelfkennis verootmoedigd, vindt den hoofdzaaklyken Inhoud der Leere zeer aanneemlyk in zig zelve, gepast naar zyne Behoeften, gefchikt tot Beduur en Vertroosting, en hy is daarop zeer gerust wegens de Waarheid; Deeze Toedand des Gemoeds kan voortbrengen zodanige Indrukken van Dankbaarheid en Eerbied, welke waariyk Christelyk zyn, en hem bekwaam maaken tot Inzigten en Gevoelens, tot Befluiten en Verrigtingen, die eene wezenlyke kragt der Godzaligheid bewyzen , en alzo grond kunnen geeven tot de beste Verwagtingen.

Dat 'er , op die wyze , beftendig en genoegzaam in het noodige is gezorgd voor alle Eenvouwigen , kunnen wy ook ontdekken , door agt te geeven Op de gemaakte fchikkingen, om den C. Godsdienst in te voeren en in (tand te houden. Dat het Geloove uit het Gehoor is, Rom. X. 17-, wordt ons uitdruklyk geleerd. De Apostelen vereenigden deeze Geloovigen tot Gezelfchappen , uit welker midden verkoren werden ecuigc der deftigde en kundigde Mannen , Opzieners , Ouderlingen en Diakenen , zonder eenig aanzien naar de Waereld of Zweemzel van Hiërarchie. Dit diende tot het houden van B> eenkomden , in welke gezongen, gebeden, geleezen en tot onderwys ofdigting werdt ge.fprökén; als moede ter bezorging van de armen. Dï heilige Mannen C 4 beb-

Sluiten