Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DICHTOEFENINGEN. i7

* * *

C3nwrikbrc Zuilen van het lieve Vaderland! 'k Mag in dees' Letteren u de Overwinning melden,

Bevochten, in 't gezicht van 't Florentijnfche ftrand, Op 't Britfche Zeegezag door Neêrlands Waterhelden.

Ja,'kmag,fchoon zwaargewond, u fclietfen,hoe's volks moed En welbeproefde trouw, die allen bleef bezielen,

Dees wufte en trotfche magt op d' onbetembren vloed, Tot eer van onze vlag, zeeghaftig mogt vernielen. —

Wij toogen, op uw' last, naar 't Middcnlandfche Zout: En, 'k hield een Zestal van des Vijands Zeekasteelcn

Bezet met onze Vloot, waar 't vrij Livorno, Hout Op al zijn fterkten, 't nat om zijnen voet ziet fpclcn.

Florences Hertog had, dit wist ik, eerst verzocht, Ja, zelfs bevolen, dat die Watennagt zijn Staaten

Zou ruimen: 'k wacht haar op, nabij Toskaanens bogt Reeds zeilreê, om die kust op 't fpoedigst te verlaatcn. (£)

Hier zag ik eodlei, (<?) nog voor 't daalen van de zou Opdaagcnde uit de zee met vier paar logge kielen;

Dan, hij hield ftand van ver, of hij beletten kon, Dat de andre zes zo ligt in onze magt vervielen.

Hij

(b) Gelijk men zien kan bij ai tzema, 3 Je Deel, 33e Boek, bladz. 797.

(e) Dees had het bevel over agt aanzienelijke Engelfche C 3 Sche-

Sluiten