Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over i C O R. X. ii. 17

Jesus zelf geeft tot deeze onderftelling meer dan eenen wenk ; gelyk wanneer Hy, by voorbeeld, zegt: Matth. XXIV. Gelyk de dagen van Nea'ch waren, alzo zal ook zyn de ioekomfte

van den Zoon des menfchen. En, thans den

fleutel hebbende, zien wy zelf de zaak klaarder in. Te weten, Toehoorders! In alle de werken van den God der waarheid, is eene

welluidende overeen (temming. De werken

der natuur, en het werk der genade, dragen door onderlinge Harmonie kennelyke blyken, dat beide denzelfden Al-wyzen God tot Oorzaak en Werkmeester hebben. Hemel cn

Aarde, Zon, Maan, Sterren, Wolken,

Winden, Bergen, Dalen, Rivieren, Zeeën, enz. kunnen gepast eene zinnebeeldige beteer kenisfe hebben, en worden in de daad in de Heilige Schrift gebruikt, als Zinnebeelden van

Geefteïyke zaken in het Ryk der genade.

Dus is het ook met de gefchiedenisfen gele.

gen : Wie weet niet, hoe de Schepping

der Wereld uit niets, gebruikt word als een zinneprent van de herfchepping, van de geheele vernieuwing van den mensch, wanneer hy door Gods Geest vernieuwd word naar het

évenbeeld van zynen Schepper? Wie weet

niet, dat de Uittogt der.Israëliten uit Egypte, hunne leiding door de Woeftyn , en intogt in

Ka-

Sluiten