Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOTH HERBERGT TWEE ENGELEN. 157

gen; god wil dat niemand zyn heil in Aardfche bezittingen zou Hellen.

l e o n o r e.

My dunkt dat Loth wel meer, en veel grootere zwakheden dan deeze gehad moet hebben, want zyne dochters by nacht aaneen wpesten hoop volks overtegeevcn, komt my verfcbrikkelyk voor.

de gouverneur.

Laat ons zien wat 'er dcsaangaande voorvalt, op dat men hem uit dit gedrag niet te haastig veroordeele, en in den rang der onnatuurlyke vaders plaatfe. — De gastvryheid was by de Oosterlingen een heilige pligt. De gastvryheid te fchenden, wierd voor de grootfte misdaad gehouden. De vreemdeling was alomme in 't Oosten vyliger voor beledigingen, dan in zyn eigen huis; en men befchermde den gast ten kosten van zyn leven. — Christus zelf, plaats de herbergzaamheid, in den derden rang der Menschlyke hoofddeugden , (1) — Twee Engelen, die van Abraham vertrokken waren, komen tegen den avond in Sodom. Lotht hun als vreemdelingen befchouwende, noodigt, als een rechtaartig Oosterling, hen, het overige gedeelte van den avond, en de daarop volgende nacht by hem doortebrengen; en de jongelingen neemen dien voorflag, met dankbaarheid aan: — Naauwlyks

heb-

-<0 Matth. XXV. vs. 35.

Sluiten