is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, charakter- en zedekundige bybelonderwyzer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHOONE LICHAAMS GEST: 22j men, daar van is den Mensch door eigen fchuld oorzaak.— Heden nog, is de fchoonheid, die voornaamlyk in de gezondheid, en in de evenredigheid der uitwendige deelen beftaat, veelal het gevolg, van een regelmaatig enfchuldloos.leven. De geheele Natuur was volmaakt fchoon, toen zy uit de handen .van haaren Schepper kwam. De ftaat der gelukzaligheid, het beeld van den Godsdienst, van de Reden, van de Wysheid, en van alle andere uitmuntende eigenfchappen , wordt,zelfs van g o r>, onder de fchoonfteafbeéldfels gefchaduwd.— Alle volken geeven haar den voorkeur. Abraham beminde de fchoonheid, en zulks deeden ook alle de Heiligen van het oude Verbond. De ondervinding heeft de gedachten van den wyzen Socrates veelal bewaarheid, naamlyk, dat een fchoon lichaam, de woonplaats eener fchoone ziel is. Sara, Rebecca, Rachel, Ruth, Esther, Judith cn anderen, hebben door haar gedrag en uitmuntende voorbeelden, doen zien, dat de verhevenheid haarer zielen, de fchoonheid haarer lichaamen evenaarde; met één woord; de fchoonheid den voorrang te geeven, kan met geen reden, iemand tot een misdaad verftrekken.— Het is den Mensch eigen, van een fchoon voorwerp gunftige gedachten te voeden.— Dit zien wy in het gedrag van Jacob. De eerfte Vrouw, die hem uit het huis van Laban, uit wiens huis hy zig eene Echtgenoote moest verkieP zen,