is toegevoegd aan je favorieten.

Historische, charakter- en zedekundige bybelonderwyzer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZYN LEGER IN DE ZEE. 87'

L E O N O R E.

Wat blydfchap moet dit voor Israël geweest zyn ? —

DE GOUVERNEUR.

Dit kunt gy befluiten uit den lofzang, dien Mofes aanbefte, cn ik u in nederduitfchc dichtmaat overgebragt, zal voorleczcn." — God is een krygsman; want zyn arm verwint den f.erken. Jehovah is zyn naam ; hy hielp op onze beé, En wierp het wagenfpan van Pharao in zee; Ja 't zonk gelyk een [teen, in 't hol der waterbaaren. Wie fchaadt de onnozelheid, als god haar wil bewaarenl, Zyn neus - geblaas doorloeit de fidderende lucht, Vcrftyfd den afgrond jaagt de golven op de vlucht: Gy hebt uw rechtchand, 6 god.' v.aauw uiigeftookcn , Of Pharo's magtig heir is als een halm verbrooken. üe vyand fprak: ik zal hen volgen , en myn zwaard Zal weiden ander 't volk, door Jacobs god bewaard: 'Maar god blies met zyn' wind; Jlraks is al 't heir verdronken , liet is, als 't logge lood, in 't pekslfthujm verzonden. 6 meer! wie toch als gy, is onder 't goilenial Van wicn men zulk een kragt en wonder roemen zail Gy leid uw eigen volk, 6 ftreelendc verlooning ! Al zagtkens door uw magt, in UefetyKe wooning. Als Edom, hloab, als het trotfche Paleftyfl, Dit wonder hoort, hoe zal hun ziel btneepen zyn ? Verfchrikking zal het volk van Canaiin verjlommen ; Jehovah leidt zyn volk tot in zyn heiligdommen ; Door hem, tot hun genot met eige hand bereid, Jehovah, god regeert tot in alle eeuwigheid, (a) (aj A. FokkE SlMONSz.

E 4 « **