is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, charakter- en zedekundige bybelonderwyzer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S8 ONDERSCHEIDENE VERIIAALEN

K A R E L.

Maar Mynheer, ik heb by den gefchiedfehryver Jofephus, nog eens van een diergclyken doortogt door de zee gelcczen; naamlyk van Alcxander, in zyn krygstocht tegen de Perfiaanefa?

DE GOUVERNEUR.

Het is waar, dat jojephut zegt, dat de zee aan dien krygsheld een open weg baande om door te treede::. Maar in gevallen , daar die Autheur zyn'

vadérlykên Godsdienst door voorbeelden en eigen redenceringen wil bevestigen, moet gy niet veel vertrouwen in zyn oordeel ftellcn. — Strabo is dc beste fchryver.wicn wy over het geval van Alexan. der kunnen raadplcegen. Dus fchryft hy. — „ Aan de Patnphylifche zee is een berg, Clymax ,, genaamd, tusfehen welke berg en de zee het

ilrand, als het water gevallen is, een ftuk weegs „ droog is, maar 't welk als het water vloeit ,weder„ om bedekt wordt, vervo'gens zegt hy , dat Alexan, ,, der, toen hy daar kwam, langs dien weg hcencn „ toog, eer het water vloeide, doch dat het op „ dien tyd winter zynde, langfaarrj begon te was,, fen, eer hy voorby was getrokken, invoegen „ zyn leger genoodzaakt was, den gantfehen dag, ,, tot aan de middel toe, door het water te waa„ den."— Uit dit bericht z'iet gy, Karei, in hoe

verre