Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN G IDE ON. «37

K A a E bi

Vraag dat aan myn zuster, Myn Heer.

L E O N O R E.

Wel zeker : — een' man, die zyne dochter vernoord heeft wensen ik niet te kennen.

DE GOUVERNEUR.

En juist om die fchynbaare misdaad, was het noodzaaklyk, dat gy hem kende.

L E O N O R E.

Een fchynbaare misdaad?

DE GOUVERNEUR.

Laat ons eens beproeven, of wy niet zo veele billyke redenen kunnen hebben, om Jephfa van die daad vry te fpreeken, als gy, om 'er hem mede te befchuldigcn.

L E O N O R E.

Ja, als dat zo was

DE GOUVERNEUR.

Nu wy zullen zien : — laat ons met het Charakter van Gideon een aanvang maaken. — Ten tyden van Jofua vind men geene voorbeelden van fpooreloo/.e afgoderv I — maar het zaad, waar uit dit ftond voorttekomen, verkreeg eerlang groei en

lee-

Sluiten