Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT

DES

VER f AALERS.

Indien veelvuldigheid, en vreemdheid van Lotgevallen , en zonderlingheid van CharaSler, de aandagt trekken ,• indien de tooneelen, waar op deezs gebeuren , en geene zich vertoont, deels in eenen fchaars bezogten oord geplaatst zyn, en beftendig afwisfelen , de leesgraagte leevendig houden , flellen wy met dit Werk in 'f Nederduitsch te kleeden , onzen Landgenooten een fluk ter hand , waar omtrent , de keurige Schryvers van the Analitical Review betuigen, „ 't zelve ongelyk aan te doen, wanneer zy niet bekenden 'er zeldzaam 5, een ontmoet te hebben, 'f geen hun een aange~ ,, naamer onderhoud verfchafte."

De Graaf van benyowsky , de Schryver dee-

zer Gedenkschriften en Reizen , ftaat van veele kanten bekend, voor een Man van bekwaamheid, en eene gefldtenisfe wonder gefchikt tot vreemde * ont-

Sluiten