Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 GEDENKSCHRIFTEN en REIZEN

„ Heil aan de Opperbedienden van de Fac„ tory der Nederlandfche Oost-Indifche „ Maatjehappy.

„ Ik maak U bekend , myne Heeren, dat ik my „ op de Japanfche kust bevinde , waar op ik geko-

men ben door een zamenloop van die omftandig-

heden , die den Zeeman op zee dikwyls dringen ,, zyne veiligheid te zoeken , waar hy kan. Ik „ vind my in de uiterfte verlegenheid : waarom ik ,, het raadzaam geoordeeld heb , my tot U te ver-

voegen, met verzoek dat gy my een Tolk zendt, „ en bylïand om my in uwe haven te brengen. „ Myn fchip is een Corvette , met omtrent hon,, derd perfoonen. Verzoeke antwoord, indien het „ U behaagt.

„ Ik heb , myne Heeren ! de eer van te bly„ ven , UL. Dienaar,

maur1ce august. bényowsky.

P. S. ,, Ten einde gy lieden niet ingenomen mogt „ zyn met kwaade vermoedens ten mynen opzigte, ,, verklaar ik U, dat ik het Hoofd geweest zynde „ van de Confederatie in Poolen , ik het ongeluk „ gehad heb van door de Rus/en krygsgevangen ge„ nomen te worden; de Keizerin verbande my na „ Xamchatka , van waar ik ontkomen ben door „ moed en dapperheid , met negen en zestig Reis„ genooten : in gevolge hier van bevind ik my op

„ de

Sluiten