is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften en reizen des graaven van Benyowsky.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des GRAAVEN van BENYOWSKY. 15

by hebbende, voorzien zouden hebben in al den vereischten onderftand; daar zy, dewyl de bevelen van den Staarsdienaar wegens de benoodigdheden , onbepaald waren, op dezelve niet durfden afgaan.

Ik bemerkte duidelyk, dat 'er voor my niets anders overbleef dan om myn vertrek na Madagascar te verhaasten, ondanks het gevaar van my blootgefteld te zien aan de uiterfte elenden, en my verlaaten te vinden op de wreedfte wyze, tot de aankomst des voorraads rechtftreeks uit Frankryk , my door den Staatsdienaar beloofd. Dit befluit, hoe fterk, beantwoordde best aan myne verbintenisfen en gevoel van eer. Ik zag daarom alle die ongelegenheden over 't hoofd, en gaf last om het fchip de Postillion te doen vertrekken , met dertig Soldaaten , ten einde het Eiland op te neemen, en te onderzoeken na de zeden en de magt der Inwoonderen; ten einde ik myne verrigtingen, overeenkomftig met 's Konings last, te fpoediger mogt volbrengen.

Op den zevenden van December ging saunier, Luitenant van een Fregat, en Commandeur van de Postillion, onder zeil na Madagascar. Van dereede fchreef hy my, dat de Heer maillart, niettegenftaande myne verzoeken, en zyne beloften, geene dan kleinigheden hem hadt toegefchikt, niet genoegzaam tot gewoone gefchenken aan de Floofden des volks ; ook ontbrak het hem aan brandewyn voor het Krygsvolk, 't geen hy uit zyn eigen voorraad zou moeten verzorgen; deeze was hem geweigerd. Met rede verwonderd over 't geen ik

vernam vroeg ik den Fleer maillart des opheldering;