Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des GRAAVEN van BENYOWSKY 77

het gerugt hadt doen uitgaan, dat ik te zyner hulpe gekomen was.

Hyavi ftelde ik zyn wangedrag voor oogen met zo veel nadruks , dat hy fehuldbekentenis deedt; doch tevens verzogt, dat ik op zulk eene wyze zou handelen, dat hy niet vernederd wierd in 't oog zyner vyanden. Ik beloofde dit, onder voorwaarde, dat hy zich aan myne fchikkingen zou onderwerpen. Hy verftond hier in , en ik gaf last op den derden een Cabarre te houden.

Ten dien dage bragt ik myn krygsvolk onder de wapenen. De partyen kwamen 's morgens vroeg met hunne krygsmagt vergezeld, zo dat 'er omtrent tweeëntwintig duizend gewapenden byeen waren. De Cabarre begon , ik'ftelde voor een verdrag van verbintenis en vriendfchap aantegaan , volgens welke de Handel, voortaan, vry zou weezen tusfchen de drie volken , zonder het eifchen van eenige byzondere belasting; dat hyavi de jongst weggevoerden door zyne Soldaaten zou wedergeeven, of voor elk, konden zy niet gevonden worden , twee van zyne eigene onderdaanen; dat de Betalimenes en Fariavas, in 't vervolg , geene vlugtende onderdaanen van hyavi zouden ontvangen, en die, in de laatfte drie maanden , tot hun waren overgeloopen, noodzaaken weder te keeren , of 'er twee flaaven voor te geeven ; dat, eindelyk, de Betalimenes en Fariavas, als mede de onderdaanen van hyavi een genoegzaam aantal werklieden zouden leeveren , om een weg van gemeenfchap te vervaardigen ten algemeenen voordeele van den handel langs de Kust van Foul Point

tot

Sluiten