Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P S A L M LXVIII. ist

ze uittedelen onder de Israëlieten; thands wordt die buit zo groot voorgefteld, dat Israël er als geheel door overladen werdt. Dat de Latijnen ene dergelijke fpreekwijs hebben , onerare aliquem beneficiis weten des kundigen.

vs. ai. Ja bij Jehova God is redding van den dood. Eigenlijk zijn uitkomften tegen den dood, dat is, Jehova bevrijdt ons zelfs van de ogenfchijnlijkfte doodsgevaren.

vs, 22, 23, 24. Daar het eerfte choor Jehova's goedheid jegens Israël, benevens zijne magtige en vaardige hulp verheven had; past het twede choor, gelijk het mij waarfchijnlijk voorkomt, dit thands toe op de tegenwoordige overwinning: men kon nu ten duidelijkften zien, hoe er ja waarlijk hulp en redding tegen den dood bij Jehova was; want hij had hunne vijanden geheel verflagen, en de belofte van ene volkomene overwinning, welke hij hun in ene bijzondere godfpraak gegeven had , volmaakt vervuld. De uitlegging der bijzondere fpreekwijzen van dit choor zal , hoop ik , aan deze gisüng enig meerder gewicht geven.

. vs. 22. Ja zeker God enz. • In het Hebreeuwsch hebben deze woorden ene kracht , die ik in de vertaling te vergeefs gezocht heb uittedrukken ; ik zal mij dies alleen moeten vergenoegen, met dezelve hier kortclijk aantewijzen. Het oorfpronglijk woord, door flaan vertolkt, wordt bij de Arabieren eigenlijk gebruikt van het heen en weder bewegen van ene kruik of van een aarden vat, waarmede men water fchept, en wordt ook naderhand van het putten of fcheppen van water in het algemeen gebezigd. Daarvan wordt het in enen figuurlijken zin gebruikt, om het toebrengen van de allerzwaarfte wonden, en ene gehele uitputting van het bloed door het fleken van het vernielend L zwaard,

Sluiten