Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P S A L M X C. a#

waarin binnen den korten tijd van 40 jaren zo velen (lierven. Vergelijk Pf. LXXVIII, 33»

vs. io Voor Mozes tijd bepaalde zich der menfehen leeftijd nog gewoonlijk tot 120 of 130 jaren; dan in de woeftijne werd dezelve plotslijk zeer verkort , naardien er van zesmaal honderd duizend Ifraëlieten, die bij den uitgang uit Egypten over de 20 jaren oud waren, na 40 jaren, niet meer dan twe leefden, namelijk Jozua en Kaleb. Deze afkorting der levens-dagen gaf misfchien de gelegenheid tot dit lied; zij wordt althands vs. 11 en 13, niet, gelijk het bij ons is, als ene gewone zaak, maar als ene ftraf van God voorgefteld, MiCHAëLis.

En 't best enz. Het is een .'groot misbruik van deze woorden , wanneer men dezelve op het menschlijk leven in het algemeen toepast, als of hetzelve doorgaands vol moeite , kommer en verdriet ware; hoe zeer er veel kwaad in de wereld zij, is nogthands zulk ene voorftelling zeer ondankbaar jegens enen God, die aan allen goed is, en wien$^ goedertierenheid zich uitftrekt over alle zijne werken; zij is tevens in den Bybel niet gegrond: deze plaats althands fpreekt duidelijk alleen van het kommervolle leven der Ifraëlieten in de woeftijne , en kan dus geenfins als een bewijs voor ene zo akelige, en waarlijk God onterende gedachte worden bijgebragt,

vs. 11. In het twede lid wil Durell liefst met den Syrifehen en Arabifchen overzetter den Hebreeuwfchen tekst veranderen O), en naar die lezing vertalen:

Wie

zij ïczcn yrw nsnv.

Q5

Sluiten