is toegevoegd aan je favorieten.

Een drietal gekroonde prysverhandelingen over de vraage of het voor [...] Friesland voordeeliger zy, den uitvoer van hooi [...] te verbieden; of [...] open te stellen ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~6 N. YPEY OVER DEN

den 12 November, behoorde toe te {taan; om dat volgens de algemeene ondervinding, deeze vryheid alleenlyk voor eenige weinige maanden zynde vergund, zulks niet met die voordeelen wordt verzeld, welke de Huislieden en Hooifchippers 'er anderzins van kunnen verwagten. Tegen al het welke indedaad geene de minrte zwaarighcid voor ieder loopend Jaar kan worden gemaakt, als men herdenkt, dat voor het jaar 1740 nooit eenige bepaaling omtrent den Uitvoer is gedaan; om dat 'er te vooren, geduurende den tyd ten minlten van twee hondert Jaaren , geene merkelyke onheilen uit waren ontltaan.

BYVOEGZEL,

gehoon het my toefehynt, dat de uitvoer van 't Hooi buiten tyden van nood, op den 12 Maart, of daaromtrent, door de Wetgecvende magt, op de voorfchreeven wyze behoorde te worden toegeltaan, om Eigenaars en Meyers het natuurlyk regt hunner bezittingen en bedryven te vergunnen, en de Nabuuren geene redenen nog gelegenheid te geeven, tot het neemen van maatregelen, die over het geheel genoomen, de Weideryen deezer Provincie veel meerder zouden bezwaaren, dan het gemeene Land', door een vooruitzigt van voordeelen, uit een verbod tege» den uitvoer voortgebragt, wordt gegist te zullen winnen,