is toegevoegd aan uw favorieten.

Een drietal gekroonde prysverhandelingen over de vraage of het voor [...] Friesland voordeeliger zy, den uitvoer van hooi [...] te verbieden; of [...] open te stellen ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITVOER van 't HOOI. 77

nen, zo is het nogchans, zo wegens de onzekerheid der toekoomcnde tyden , als uit onvermogen van alle die denkbeelden, welke wezentlyk in de gewigtige voorgeftelde vraagen zyn beflooten, duidclyk genoeg te onderfcheiden, niet onmogelyk, dat myne belluiten by de uitkomst niet zullen voldoen aan 'c geene 'er anderzins van behoorde te worden verwagt. Eene naauwkcuriger ondervinding, dan tot nog toe waargenoomen is, kan dit alleen met eene volkoomene ze« kerh^id leeren; maar dan is de vraage, welke waar* neemingen hieromtrent moeten worden gedaan ? Daar toe zou noodig zyn ten eerlten ,dat in elk jaar, door het nazien van de aangeevingen der Speciën, geweeten wierd , of het getal der Hoofden, Schoorftecnen, Runderbeesten, Paarden en bezaaide Pondematen van de Provincie in 't algemeen, en van de HooiGrietenycn in 't byzonder, indien 'er geene buitengewoone fterfte voorgevallen was , ook verminderd mogt zyn. Ten tweeden, dat in het begin van den ordinaris Landsdag naauwkeurige lysten overgegeeven wierden, uit welke men met een opflag van 't oog kon zien, hoe veel Hooifchepen, met melding der quantiteit van 't Hooi, waarmede zy waren belaaden, in elk jaar buiten de Provincie zyn gevoerd. Ten derden, hoe veel melke, vaare en vette Koeyen, Osfen, Bullen, Paarden (in de Provincie gekogt), Schaapen, Lammen , Varkens en Biggen jaarlyks buiten lands waren verzonden. Al het welke, behalven het Hooi, den Opzigters op de Havenen; en

grenzen