Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 >

heid, zuivere bedoeling, en volftandige getrouwheid derzelver Leeraaren , ondanks alle hunne, 't zy fchynbaare , 'c zy min of meer wezenlyke afwyking van in vroeger tyd by de Kerk gewoone of aangenomene begrip, pen, waaraan zich meer doorziende, kundige en ook tevens godvruchtige Leden, weinig of niet Hoorden, als alleen tot het meest wezenlyke en hoofdzaakelyke van de Leere des Chriftendoms doordringende,- hoezeer ik te gelyker tyd beftendig van meening was, en nog ben, dat het beter, menschkundiger en plichtmaatiger ware, in dagen, waar in men - nieteigenlyk- niet zoo zeer het bygeloov, als wel het ongeloov te beftryden heeft, dat dezelve Leeraaren meer zorgvuldig,zoo veel het met waare edelmoedigheid beftaanbaar zy, vermydden,alles wat zelfs fcheen naar de minfte gemaklykmaaking van deszelfs oogmerken en bemoeijingon; terwyl toch de menschlyke verdorven natuur, die meer dan te veel van zelfs, daar toe zich uitftrekt, veel meer nodig heeft gemeenzaam te worden gemaakt met allerlei foórt van wapenen, om de zóó menigvuldige aanvallen des driesten Ongeloovs met goed gevolg te kunnen weêrftand bieden - en aangezien daar te boven zulk eene beijvering fin alHi geval) veel nader overeenftemt met B 5 de

Sluiten