is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrye en onpartydige bedenkingen, over de onëenigheden tusschen de luthersche christenen te Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 88 ;>

tendom nooit zal vernietigt worden " — maar -dat alles,ook de meest onverëenigbaare voorvallen, in de Godlyke bedeelingen op Zyn tyd zullen daarftellen, die heuchlyke tyden, j, waarin de groote Infteller van onzen „ Godsdienst, met all' de Majefteit des „ oneindigen Wereldbeheerfchers , den flag„ boom der vooroordeelen, die den voort„ gang eener verlichtte deugd onder het „ menschdom zoo jammerlyk fluit, voor m het oog der volken verbryzelen zal. — „ Tyden , waarin men nergens meer zal leed i) doen noch verderven op den gantfchen berg ai van Gods heiligheid, en de Aarde vol zyn ,, van kennisfe des Heeren gelyk de watem ren den bodem der zeeën bedekken."

Met alle vereischte Hoogachting noeme ik my

WAARDIG VRIEND!

UEd. D. W. Dienaar en Vriend

GODSDIENST-MINNAAR.

Amjteldam, de» 15. Juny 1791.

PS.