Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN 'T MENSCHLIJK LEVEN. 2/f

den minderen baart uw verdriet, In de waereld fpelen de onwaardigften dikwijls den eerften rol; en de waarheid en de deugd, die voorname fteunfels van 't genoegen, worden gehoond en belemmerd; ja niet zelden gefchied 'er alles, om de bezitters dezer fchatten in hunne pogingen

met onrust te belonen. Onbekend te zijn?

of voor de maatfehappij onverfchiüig te blijven, dit ware voor u misfehien nog het wenfchelijkftc; maar hoe zelden gedogen dit uwe betrekkingen en yerpligrjngen ?

En zoekt gij de ongenoegens der maatfehappij door de zo ftrelende tonelen van 't huislijk geluk te vervangen? — Waant hier nooit rozen te plukken, zonder tevens op ontelbare doornen bedagt te zijn. Ieder voorwerp, waar aan hier uwe ziele hangt, wordt in uwe woning bij afwisfeling een bron van uwen knellcndften druk! —; Ook hier gaan uwe dagen heen onder ijdele wenfchen en vermoeiende pogingen; terwijl gij de eerfte zo vaak ziet mislukken, en de laatftc dikwijls zo droevig ziet verijdelen,

Aan uwe vrienden zijt gij minder gevoelig gehegt; en daarom, ik beken 't, zullen hier de, onrusten minder grievend drukken; maar na dien, zelfden graad zullen ook de genietingen of dg vermaken hier minder ft:reien! — Nu zal de on-

Sluiten